Priser

Ved advokaters beregning av salær for sine tjenester er det flere forhold som spiller inn. Ved kontoret her legger vi særlig vekt på følgende momenter:

· Medgått tid

· Spesialinnsikt og erfaring med sakstypen

· Sakens omfang

· Sakens utfall

· Muntlig eller skriftlig bistand


Medgått tid er som det fremgår bare ett av flere momenter ved beregning av salæret. Det er derfor ikke mulig å angi en timepris som skal gjelde i alle saker.

I saker der salæret først og fremst beregnes etter medgått tid, vil timeprisen normalt variere mellom 1 225 og 2 000 kroner, inklusiv 25 % merverdiavgift.

For det enkelte oppdrag er hovedregelen at arbeidet skjer etter regning dersom særskilt prisavtale ikke er inngått. Det kan for eksempel avtales at salæret ikke skal overstige et bestemt beløp. Advokaten vil normalt orientere om dette i første konferanse. I oppdragsbekreftelsen skal det fremgå om det er inngått prisavtale som avviker fra hovedregelen.

I tillegg til salæret kommer det i mange saker gebyrer, utgifter til sakkyndig, reiseutgifter m.v. For spørsmål om fri rettshjelp, se frirettshjelp.no I mange tilfeller vil hus/hjem-forsikring dekke en vesentlig del av utgiftene til rettshjelp når det er oppstått en tvist. Tvisten kan bl.a. være mellom privatpersoner eller med et offentlig organ. Sjekk derfor dine forsikringer eller be oss om hjelp til å gjøre det.

Testament

· rådgiving i inntil en time og utforming | kr 2 625

· rådgiving, utforming og vitneunderskrifter | kr 3 700

· mindre endring av tidligere testament | kr 1 300

Samboerkontrakt

· rådgiving i inntil en time og utforming | kr 4 000

· mindre endring av tidligere kontrakt | kr 1 300

· større endring av tidligere kontrakt | kr 2 500

Ektepakt

· med rådgiving og utfylling | kr 4 000

· med rådgiving, utfylling og vitneunderskrift | kr 4 500

Pasientskadesaker; trafikkskader og yrkesskadesaker 

· muntlig veiledning i inntil en halv time | gratis
· hjelp til erstatningsutmåling i pasientskadesaker er vanligvis uten kostnader for pasient/skadelidte | etter avtale i den enkelte sak
· klage på avslag fra Norsk Pasientskadeerstatning i sak om ansvarsgrunnlaget | etter avtale i den enkelte sak
· hjelp til erstatningsutmåling i trafikkskader og yrkesskadesaker er vanligvis uten kostnader for skadelidte
· Salæret i andre sakstyper, for eksempel arveoppgjør, skattesaker, barnefordeling eller utlendingsskaker fastsettes etter avtale i den enkelte sak


Alle priser er inklusiv 25 % merverdiavgift. Eventuelle gebyrer til offentlige instanser eller andre kommer i tillegg.

hCaptcha

Advokatfirmaet Elvenes AS

Besøksadresse

Strandtorget 3, 4. etasje, 9008 Tromsø

Postadresse

Postboks 1037, 9260 TROMSØ

Telefon: 77 69 39 10
post@advokatelvenes.no

I kontorfellesskap med:
Advokat Vibeke Lindstrøm AS
Advokat Anneli Bendiksen AS

Advokatfirmaet Eriksen AS