Personskader

PERSONSKADEERSTATNING


Dersom du er påført en skade vil det i mange tilfeller være mye verdt å kontakte advokat. Advokaten vil hjelpe deg til å få riktig erstatning. Vårt kontor har over 20 års erfaring med å gi bistand i erstatningssaker, bl.a. som følge av trafikkskader, yrkesskader og pasientskader.

Vi gir fortsatt en halv times gratis rettshjelp til de som er skadet. Du bør ta første kontakt med advokat så tidlig som mulig etter skaden, bl.a. for å få veiledning i best mulig sikring av bevis som kan ha betydning både for den senere avgjørelsen av om du har rett til erstatning, og for spørsmålet om hvor stor erstatning du har krav på.

Tilbud om erstatning som kommer fra forsikringsselskap eller Norsk Pasientskadeerstatning bør skadelidte ikke akseptere uten å ha rådført seg med advokat. Noen saker hvor vi har bistått illustrerer dette:

– Trafikkskade. Fotgjenger påkjørt. Selskapets tilbud var kr 690 000. Resultatet etter forhandlinger ble kr 1 450 000.

– Pasientskade etter operasjon i halsen. Tilbud om ca kr 700 00. Forlik etter søksmål kr 1 800 000.

– Yrkesskade etter fall om bord i fiskebåt. Forsikringsselskapet hevdet lenge at det ikke var grunnlag for erstatning. Etter forhandlinger utbetalt kr 2 000 000.

– Yrkesskade. Fall fra dekket og ned i rommet på lastebåt. Forsikringsselskapet tilbød kr 100 000. Resultatet ble at skadelidte fikk utbetalt over kr 3 000 000.

Særlig om pasientskadeerstatning

Dersom man blir påført en skade under behandling i norsk helsevesen, kan man ha rett til erstatning for skaden. Både offentlig og privat del av helsevesenet er omfattet av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Det er ikke noe krav om at helsepersonellet kan lastes for feilen som er skjedd. Som utgangspunkt er det nok å konstatere at skade har skjedd, enten den skyldes menneskelige feil, eller svikt ved teknisk utstyr. Det samme gjelder dersom du blir påført smitte under behandlingen, eller du blir feilmedisinert. Skaden trenger ikke å ha skjedd på sykehus eller på legekontor. Den kan like gjerne ha skjedd under ambulansetransport.

I Norge vil krav om erstatning for slike skader normalt bli behandlet av Norsk Pasientskadeerstatning, som er et offentlig forvaltningsorgan. NPEs virksomhet er nærmere regulert i pasientskadeloven med forskrifter.

Skademelding

Mener du at du er påført en skade som gir rett til erstatning, må skaden meldes til NPE så snart som mulig. NPE kan sende deg særskilt skadeskjema, eller du kan laste det ned fra nettet, se linkene nedenfor.

Behandlingen i NPE

NPE har et sekretariat som behandler din sak og det er dette sekretariatet du forholder deg til. Fatter NPE et vedtak du mener er feil, typisk at erstatningskravet blir avslått, eller du mener erstatningsbeløpet som tilbys er for lavt, kan vedtaket klages inn for Pasientskadenemnda eller det kan forhandles med NPE om et større beløp. Fristen for å inngi klage til nemnda er bare tre uker, så her gjelder det å handle raskt. Nemndas vedtak kan bringes inn for de ordinære domstolene. Fristen for dette er 6 måneder fra du fikk meldingen om nemnda sitt vedtak.

Hva har du krav på i erstatning?

Skadelidte kan ha rett til erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap.

1. Inntektstap

Medfører skaden at du er påført inntektstap og i fremtiden vil få ytterligere inntektstap, vil du ha krav på å få dette tapet dekket. I tillegg vil du få dekket tap i fremtidig alderspensjon (erstatning for tapte pensjonspoeng). Hvis du er fra Nord-Troms eller Finnmark gjelder spesielle skatteregler som skal tas i betraktning.

Når du plasserer erstatningen i bank, vil du få renter på erstatningsbeløpet. Disse rentene er skattepliktig og skatten vil du også få kompensert. Dette kalles skatteulempetillegg.

2. Utgifter – påførte og framtidige

Har skaden påført deg ekstrautgifter, har du krav på å få disse dekket. Det tenkes her særlig på utgifter til egenandeler hos lege og fysioterapeut, medisinutgifter, sårbehandlingsmidler, tekniske hjelpemidler som ikke kan lånes fra hjelpemiddelsentralen, utgifter til pleie og tilsyn, utgifter til hjelp for vedlikehold av bolig etc. Det samme gjelder utgifter skaden må forventes å påføre deg i fremtiden.

3. Ménerstatning

Har skaden ført til varig og betydelig medisinsk invaliditet, har skadelidte krav på ménerstatning. Dette er den eneste erstatningen NPE utmåler om gjelder ikke-økonomisk tap. Ménerstatningen skal være en kompensasjon for aktiviteter du er blitt avskåret fra grunnet skaden, for eksempel det å gå på ski, dra på fisketurer, drive en hobby etc. Man kaller det gjerne kompensasjon for «tap av alminnelig livsutfoldelse.» Størrelsen på erstatningen vil avhenge av bl.a. skadens størrelse, alder, og hvordan skaden konkret har rammet deg.

Advokatbistand

Du kan alltid la deg bistå av advokat. NPE dekker normalt ikke advokatutgifter for å få avgjort om du har rett til erstatning.

Dersom søknad om pasientskadeerstatning blir avslått fordi saken etter NPEs syn er foreldet, bør du kontakte oss. Vi har nylig fått en rettskraftig dom som fastslår at NPEs saksbehandling av spørsmål om foreldelse er for dårlig. Om dette kan være tilfelle vil vi kunne ta saken gratis i pasientskadesaker hvor skaden er påført for mange år siden, og skadelidte eller pårørende mener det kan være snakk om senskader.

Dersom du har fått medhold i at du har rett til pasientskadeerstatning, og det som gjenstår er å komme fram til størrelsen på erstatningen, bør du alltid ha advokat. Slik advokathjelp vil normalt bli dekket av NPE, og kan i mange tilfeller bety at skadelidte får vesentlig større erstatning enn det som NPE tilbyr i første omgang.

Nedenfor finner du noen nyttige linker om du ønsker ytterligere informasjon om dine rettigheter som pasientskadet:

Norsk Pasientskadeerstatning

Pasientskadenemnda

Pasientskadeloven

Pasientrettighetsloven

Pasient- og Brukerombudet

hCaptcha

Advokatfirmaet Elvenes AS

Besøksadresse

Strandtorget 3, 4. etasje, 9008 Tromsø

Postadresse

Postboks 1037, 9260 TROMSØ

Telefon: 77 69 39 10
post@advokatelvenes.no

I kontorfellesskap med:
Advokat Vibeke Lindstrøm AS
Advokat Anneli Bendiksen AS

Advokatfirmaet Eriksen AS